Fiscal information

Fiscal information for TCC Netherlands:

ANBI- en gift data:
Naam: Stichting Transatlantic Christian Council
RSIN: 8524 33 979
KvK: 57090181
Bankrekeningnr: IBAN: NL29 RABO 0135 9749 09; BIC: RABONL2U

Adres:
Krooslaan 11
2411 ZP Bodegraven
Tel: 06 558 38 607
Email: hjvanschothorst@tccouncil.org

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel:

  1. het ontwikkelen van een trans-Atlantisch netwerk van Europese en Noord-Amerikaanse christenen en conservatieven teneinde traditionele deugden, zowel individueel als burgerlijk, zoals begrepen binnen de joods-christelijke traditie waarop onze maatschappijen grotendeels zijn gebaseerd, te bevorderen;
  2. overheidsbeleid te beïnvloeden aan beide zijden van de Atlantische oceaan vanuit een christelijk en politiek conservatief perspectief, met de bredere doelstelling om de grootste verworvenheden van onze politieke systemen: beperkte overheid, de vrije markt en individuele vrijheid, in het bijzonder vrijheid van godsdienst en onderwijs, aan te moedigen en te beschermen, met het gezin als de hoeksteen van de samenleving;
  3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door (Middelen):

  1. christenen en conservatieven bijeen te brengen en te fungeren als een trans-Atlantische samenbinder en initiator voor het analyseren van overheidsbeleid en sociale trends;
  2. het bevorderen en verzorgen van zowel reflectie als actie onder een brede verscheidenheid van verwante betrokkenen bij het publieke debat;
  3. alle andere wettige middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan 2019:
 

Inkomsten, beheer en besteding:
De Stichting Transatlantic Christian Council wordt gedragen door giften van donateurs. Om donateurs te werven en donaties te verkrijgen hebben we donatiekaarten laten drukken. Deze delen we uit tijdens informatieavonden over de TCC. Ook benaderen we potentiele donoren persoonlijk. Via een nieuwsbrief op de website kunnen mensen op de hoogte blijven van de activiteiten van de TCC. Ook kunnen ze een gift geven. Verder adverteren we in nieuwsbladen en magazines om mensen te informeren over de TCC en om giften te verkrijgen.
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de Stichting. Het vermogen is gericht op de continuïteit van de organisatie en op de tenuitvoerlegging van zijn doelstellingen. De TCC heeft geen winstoogmerk.

Samenstelling bestuur en functies:
Het Stichtingsbestuur bestaat uit:
Drs. Henk Jan van Schothorst – voorzitter, vertegenwoordigt de Stichting en coordineert de activiteiten

Drs. Jan Schippers - Secretaris (2016 -)

Drs. Johannes Luiten - Penningmeester (2016 -)

Beloning:

De leden van het bestuur voeren hun bestuursfunctie onbezoldigd uit.
Voor uitvoerende werkzaamheden worden honoraria toegekend.