De NAVO wil de politieke samenwerking binnen het bondgenootschap verbeteren. Roddels van Rutte doen dan geen goed - door Riekelt Pasterkamp

(For English: see below)

4 december 2019, Londen

De Amerikaanse president Donald Trump annuleerde na afloop van de NAVO-jubileumtop in Engeland op 4 december ineens zijn aangekondigde persconferentie “omdat hij al genoeg had gepraat”. Maar uit zijn entourage kwam het verhaal dat Trump boos naar huis vertrok omdat een aantal collega's waaronder premier Rutte hem de avond ervoor heimelijk belachelijk maakten. Rutte en zijn ambtgenoten Trudeau (Canada), Macron (Frankrijk) en Johnson (Groot-Brittannië) roddelden bij de borrel in Buckingham Palace wat over Trump. Het gesprek werd opgepikt door camera’s en ging de wereld over.

Toen Johnson er naar werd gevraagd begon hij over de 'rotsvaste band' binnen de 70-jarige NAVO. Rutte reageerde op zijn kenmerkende laconieke wijze: “Urenlang sta je op die recepties waar over alles en iedereen wordt gepraat.” Niks aan de hand mensen, doorlopen, lijkt de premier te willen uitstralen. Maar dit muisje kon nog wel een staartje krijgen.

De top duurde nog geen 3 uur, kostte de Britse belastingbetaler ettelijke miljoenen ponden en leverde weinig tot niets op. “We nemen vaker contact met elkaar op over de operationele en politieke aspecten van de NAVO”, aldus Rutte na afloop. “Zo voorkomen we verrassingen binnen de NAVO.” Nota bene, alsof het bondgenootschap niet een leger aan diplomaten en militairen in Brussel aan het werk heeft. Rutte doelde op de uitlatingen van de Franse president Macron over het hersendode bondgenootschap en de strapatsen van de Turkse president Erdogan richting buurland Syrië en de Koerden. Achter gesloten deuren werd afgesproken om vaker te overleggen.

En de hogere defensie-uitgaven dan waar Trump zo op hamert? “Met geen woord” over gesproken, aldus Rutte. Trump is blijkbaar tevreden met wat tot nu toe is bereikt. Negen van de 29 lidstaten voldoen aan de NAVO-norm van 2 procent van het bruto nationaal product. Een paar jaar geleden waren er dat nog maar drie. Met elkaar geven de bondgenoten 130 miljard dollar meer uit aan Defensie dan in 2016. In 2024, als iedereen de norm moet halen, moet dat zijn opgelopen tot 400 miljard.

Nederland bungelt met 1,3 procent ergens onderaan het rijtje. Nederland trekt vanaf 2021 wel ruim 5 miljoen euro per jaar uit om de kosten van het NAVO-hoofdkwartier in Brussel te dekken. “Klein bier”, aldus Rutte. Jaarlijks betaalt Nederland 73 miljoen euro mee aan de operationele kosten van de NAVO, op een totaal van 2,37 miljard.

Riekelt Pasterkamp

 

EN:

Celebration 70 years of NATO – NATO wants to improve political cooperation within the alliance. Gossip from Rutte then do no good.

December 4, 2019, London

US President Donald Trump suddenly canceled his announced press conference "after he had talked enough" after the NATO anniversary summit in England on December 4. But from his entourage came the story that Trump left home angry because a number of colleagues, including Prime Minister Rutte, made a fool of him the night before. Rutte and his counterparts Trudeau (Canada), Macron (France) and Johnson (Great Britain) gossiped about Trump at the drink in Buckingham Palace. The conversation was picked up by cameras and went around the world.

When Johnson was asked about it, he talked about the "rock-solid bond" within 70-year-old NATO. Rutte responded in his characteristic laconic way: "You stand for hours at those receptions where everything and everyone is talked about." Nothing wrong with people, keep walking, the prime minister seems to want to radiate. But this mouse could still get a tail.

The summit lasted less than 3 hours, cost the British taxpayer several million pounds and yielded little to nothing. "We contact each other more often about the operational and political aspects of NATO," said Rutte afterwards. "This way we avoid surprises within NATO." Note, as if the alliance does not have an army of diplomats and soldiers in Brussels at work. Rutte referred to the statements by French President Macron about the brain-dead alliance and the sentences of Turkish President Erdogan towards neighboring Syria and the Kurds. Agreements were made behind closed doors to consult more often.

And the higher defense spending where Trump insists on? "With no word" talked about, says Rutte. Trump is apparently satisfied with what has been achieved so far. Nine of the 29 member states meet the NATO standard of 2 percent of the gross national product. A few years ago there were only three. Together the allies spend 130 billion more on defense than in 2016. In 2024, the year in which at the NATO Wales Summit of 2014 the NATO member states agreed to aim to meet the 2% standard within 10 years, that must have risen to 400 billion.

The Netherlands dangles somewhere at the bottom with 1.3 percent. From 2021, the Netherlands will allocate more than 5 million euros per year to cover the costs of the NATO headquarters in Brussels. "Small beer," says Rutte. Annually, the Netherlands pays 73 million euros to the operational costs of NATO, out of a total of 2.37 billion.

Riekelt Pasterkamp