Nederlandse informatie

 

 

TCC: WAAROM, WAT, WAAR, WIE en HOE? KLIK HIER voor een korte DIA PRESENTATIE van 3,5 minuut.

 

De stichting heeft ten doel:

a. het ontwikkelen van een trans-Atlantisch netwerk van Europese en Noord-Amerikaanse christenen en conservatieven teneinde traditionele deugden, zowel individueel als burgerlijk, zoals begrepen binnen de joods-christelijke traditie waarop onze maatschappijen grotendeels zijn gebaseerd, te bevorderen;

b. overheidsbeleid te beïnvloeden aan beide zijden van de Atlantische oceaan vanuit een christelijk en politiek conservatief perspectief, met de bredere doelstelling om de grootste verworvenheden van onze politieke systemen: beperkte overheid, de vrije markt en individuele vrijheid, in het bijzonder vrijheid van godsdienst en onderwijs, aan te moedigen en te beschermen, met het gezin als de hoeksteen van de samenleving;

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door (middelen):

a. christenen en conservatieven bijeen te brengen en te fungeren als een trans-Atlantische samenbinder en initiator voor het analyseren van overheidsbeleid en sociale trends;

b. het bevorderen en verzorgen van zowel reflectie als actie onder een brede verscheidenheid van verwante betrokkenen bij het publieke debat;

c. alle andere wettige middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.