Hij, zij of X - Juist nú opkomen voor Leven, Gezin en Vrijheid wereldwijd

Thursday, May 20, 2021 - 07:00 to Friday, August 20, 2021 - 07:00

Steun voor Leven, Gezin en Vrijheid wereldwijd

Support for Life, Family and Freedom worldwide

(scroll down for English text)

Is uw kind bij geboorte nog jongen of meisje? Niet duidelijk, zo willen radicale krachten bij de Verenigde Naties (VN) tot norm stellen. Niet de biologische bouw is doorslaggevend voor je geslacht, het is maar net hoe je je voelt. Iedereen moet les krijgen in een brede diversiteit van seksuele oriëntaties en genderidentiteiten en daar zelf uit kunnen kiezen. In juni vergadert de VN-Mensenrechtenraad in Genève hierover.

 

Kijk hier naar de video 'The War on Children', waarin de meest controversiële en schadelijke onderdelen van programma's voor uitgebreide seksuele voorlichting (CSE) worden onthuld. (Met toestemming van https://familywatch.org/ heeft TCC/CCI de film in het Nederlands ondertiteld).

Gesteld wordt dat wie deze aanslag op de scheppingsorde genderideologie durft te noemen, hen slachtoffer en jou dader maakt. Dan moet je op een ‘zwarte’ lijst. Antidiscriminatie moet wereldwijd heersen als supergrondrecht boven godsdienst- en onderwijsvrijheid. Als dat lukt is het gedaan met onze vrijheid en is ouderlijk gezag in serieus gevaar. We moeten opstaan hiertegen, bij de bron! (Transatlantic) Christian Council International (TCC-NL en zuster CCI-VS) doet dat. Doet u mee?

 

Met uw gift kunnen we:

  • Onze inbreng verdedigen en promoten in Genève en in New York.
  • Élk leven eerbiedigen en genderideologie wereldwijd een halt toeroepen.
  • Uw stem zijn voor leven, gezin en vrijheid bij internatio- nale organisaties en lidstaten.

Onze inbreng ligt in de erkenning van de inherente waardigheid van ieder mens als beelddrager van God dat het recht van ieder individu respecteert om, voor zover haalbaar, in vrijheid te leven.

Wereldwijd staan Bijbelse standaarden voor leven, gezin en vrijheden onder intense druk. Veelal rijke ‘westerse’ landen en organisaties pogen aanvaarding op te dringen van uiterst omstreden zaken als abortus, gender en seksuele rechten. Als afdwingbaar mensenrecht. Alsof armere lidstaten en burgers daar niet zelf in vrijheid over kunnen besluiten. Aan het oog onttrokken speelt deze verbeten strijd zich af op onze werkvelden. Wij hebben daar een stem!

Al diverse malen is TCC/CCI als niet-gesubsidieerde non- profit er in geslaagd om deze zaken uit slotresoluties te weren, zoals in maart en april nog in New York en met onze consultant bij de Afrikaanse Unie. Maar meer mensen en middelen zijn absoluut nodig om dit gevecht te voeren en onze uitgebreide mogelijkheden te benutten.

Daarom vragen wij uw gebed en financiële steun bij de lancering van het 3-jarig TCC/CCI project 2021-2023:

‘Vrij, onverveerd’

Voor permanent toezicht, controle en inspraak bij internationale organisaties, als bevoegde en officieel geaccrediteerde NGO bij de VN, EU, AU, OVSE en bij lidstaten zoals de VS en wereldwijd.

Doneer

 

English:

He, she or X - Standing up for Life, Family and Freedom worldwide right now

 

Is your child a boy or a girl at birth? Not clearly, that's how radical forces at the United Nations (UN) want to set the standard. It is not the biological build that determines your gender, it is just how you feel. Everyone should be taught a wide diversity of sexual orientations and gender identities and be able to choose from them. In June, the UN Human Rights Council will meet in Geneva to discuss this issue.

 

Watch the video "The War on Children" here, which reveals the most controversial and harmful components of comprehensive sex education (CSE) programs. (With permission from https://familywatch.org/, TCC/CCI has subtitled the film in Dutch).

It is argued that whoever dares to call this assault on the order of creation gender ideology makes them victims and you perpetrators. Then you should be put on a 'black' list. Anti-discrimination must reign worldwide as a super fundamental right over religious and educational freedom. If that succeeds, our freedom is over and parental authority is in serious danger. We must stand up against this, at the source! (Transatlantic) Christian Council International (TCC-NL and sister CCI-USA) is doing just that. Will you join us?

With your gift we can:

  • Defend and promote our input in Geneva and in New York.
  • Respect every life and stop gender ideology worldwide.
  • Be your voice for life, family and freedom with international organizations and member states.

Our input lies in the recognition of the inherent dignity of every human being as an image-bearer of God that respects the right of every individual to live in freedom, as far as practicable.

Worldwide, Biblical standards for life, family and freedoms are under intense pressure. Mostly rich 'Western' countries and organizations try to force acceptance of highly controversial issues such as abortion, gender and sexual rights. As an enforceable human right. As if poorer member states and citizens are not free to decide for themselves. Hidden from view, this bitter struggle is taking place in our fields. We have a voice there!

TCC/CCI, as a non-subsidized non-profit, has already succeeded several times in excluding these matters from final resolutions, such as in March and April in New York and with our consultant to the African Union. But more people and resources are absolutely needed to fight this fight and leverage our expanded capabilities.

Therefore, we ask for your prayers and financial support as we launch the 3-year TCC/CCI project 2021-2023:

'Free, Brave'

For permanent monitoring, control and participation in international organizations, as a competent and officially accredited NGO with the UN, EU, AU, OSCE and with member states such as the US and worldwide.