Stand.nl: De democratie in Amerika staat op het spel

Scroll down for English translation.

In het programma Spraakmakers op Radio 1 reageert Henk Jan van Schothorst op de stelling: De democratie in Amerika staat op het spel.
20 augustus 2020

Het fragment start op ongeveer minuut 11:45

https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/63547-2020-08-20-stand-nl-de-democratie-in-amerika-staat-op-het-spel?fbclid=IwAR1z7GXBwzx0HByFMD7hf2_wtY0zUvDQCCTe4lr8GnqP7dSz-SlViNmvbhA

Transcript:

 • Henk Jan van Schothorst, goedemorgen, van Transatlantic Council. We hebben u eerder in de uitzending gehad hè, als groot fan van Donald Trump? Bent u dat nog steeds?
  • Nou, ik ben niet zozeer fan van mensen, maar ik kijk naar beleid en wat mensen klaarmaken en dat bepaalt mijn mening eigenlijk.
 • Wat zorgt ervoor dat een groot liefhebber bent van het beleid van Donald Trump?
  • Ik vind dat hij best aansluit bij veel dingen waar ik ook voor ben: een sterke pro-life policy, pro family, veiligheid, vrijheid van onderwijs en van godsdienst. Ik vind dat hij dat voorstaat en goed uitvoert.
 • Het is vooral de christelijke agenda, eigenlijk, die u aanspreekt?
  • Ja, de christelijke agenda, maar ook de agenda van belastingverlagingen, law and order, dat zijn zaken die me aanspreken.
 • Nou is de stelling vanochtend: de democratie in Amerika staat op het spel, ziet u dat ook zo?
  • Nou, de toon van het debat is daar natuurlijk wel heel scherp geworden de laatste jaren. Democraten en Republikeinen staat enorm sterk tegenover elkaar. Ik vind niet dat dat alleen aan Trump te wijten zou zijn, dat de democratie in gevaar zóu zijn. Als ik me bijvoorbeeld herinner hoe Nancy Pelosi de speech van Donald Trump van de State of the Union door de midden scheurde, dan denk ik, nou, dan staat het daar toch vrij gelijk. Tegelijkertijd heb je in Amerika een sterk systeem van checks and balances en een sterke constitutie, een grondwet. Ik geloof niet dat het zo snel in gevaar is in Amerika.
 • Nou is de kritiek vanuit de democratische hoek altijd wel dat Trump eigenlijk een beetje maling heeft aan de democratische principes hè, is dat dan ook onzin?
  • Nou, ik ga dan voor de 1-1 benadering hè. Ik kom regelmatig in het Amerikaanse congres en als ik daar de toon van het debat hoor, van beide kanten hoor, dan is dat wel iets om je, nou, niet zozeer zorgen over te maken, maar dat behoeft wel verbetering. Tegelijkertijd is hier in het Nederlandse parlement ook niet altijd alles koek en ei tussen de oppositie en de regeringspartijen, dus het is overal wel wat.
 • Vindt u de democraten wat dat betreft dan misschien nog wel een groter gevaar voor de democratie in Amerika dan het beleid of Trump of de Republikeinen?
  • Nou, ik had gisterenavond een Amerikaanse schooldirecteur uit New Jersey van een christelijke school aan de telefoon, die zich ernstig zorgen maakt over een overwinning van Biden, wat dat betekent voor de vrijheid van onderwijs van mensen die hun kinderen willen opvoeden naar hun overtuiging en grondslagen. Ja, ik maak me daar eerlijk gezegd ook wel zorgen, over een mogelijke verkiezingsoverwinning van Joe Biden ja.
 • Dus, de democratie in Amerika staat op het spel, maar dat ligt niet alleen aan het beleid van Trump?
  • Nee, zeker niet. Ik heb veel samengewerkt, ook in internationale organisaties, zoals de VN in Genève en New York, met diplomaten van zowel Obama als van Trump en dan moet ik zeggen dat ik me zeer zorgen zou maken als Biden zou winnen, voor de christelijke principes inderdaad die ik voorsta.
 • Ja, oké, goed en dat staat wat u betreft dan weer gelijk aan democratie, die christelijke principes, toch, dat is voor u belangrijk?
  • Ja, de vrijheid om die te mogen uitvoeren.
 • Hartelijk dank, het is me duidelijk geworden, Henk Jan van Schothorst

English:

In the program Speakers on Radio 1 Henk Jan van Schothorst responds to the proposition: Democracy in America is at stake.
August 20, 2020

The fragment starts at about minute 11:45

https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/63547-2020-08-20-stand-nl-de-democratie-in-amerika-staat-op-het-spel?fbclid=IwAR1z7GXBwzx0HByFMD7hf2_wtY0zUvDQCCTe4lr8GnqP7dSz-SlViNmvbhA

Transcript:

 • Henk Jan van Schothorst, good morning, from Transatlantic Council. We've had you on the air before, as a big fan of Donald Trump, huh? Are you still?

Well, I'm not so much a fan of people, but I look at policy and what people prepare and that actually determines my opinion.

 • What makes you a big fan of Donald Trump's policy?

I think he fits in well with many things I'm also in favor of: a strong pro-life policy, pro family, security, freedom of education and freedom of religion. I think he advocates that and implements it well.

 • It is especially the Christian agenda, actually, that appeals to you?

Yes, the Christian agenda, but also the agenda of tax cuts, law and order, those are things that appeal to me.

 • Well, this morning's thesis is: democracy in America is at stake, you see?

Well, of course, the tone of the debate there has become very sharp in recent years. Democrats and Republicans are very much at odds with each other. I don't think that that's just Trump's fault, that democracy is in jeopardy in this way. If I remember, for example, how Nancy Pelosi tore Donald Trump's speech from the State of the Union through the middle, I think, well, it's pretty much the same there. At the same time in America you have a strong system of checks and balances and a strong constitution. I don't think it's in danger in America that quickly.

 • Well, the criticism from the democratic point of view is that Trump is actually a bit foolish about democratic principles, isn't that nonsense?

Well, I'll go for the 1-1 approach then, eh. I regularly go to the American congress and when I hear the tone of the debate there, from both sides, that's something to, well, not so much to worry about, but that does need improvement. At the same time, here in the Dutch parliament, not everything is always okay between the opposition and the governing parties, so there is something everywhere.

 • In that respect, do you think the democrats are perhaps even more of a threat to democracy in America than the policy or Trump or the Republicans?

Well, I had an American school principal from New Jersey last night on the phone from a Christian school who is very concerned about Biden's victory, what that means for the freedom of education of people who want to raise their children according to their beliefs and principles. Yes, to be honest, I am worried about a possible election victory for Joe Biden as well.

 • So, democracy in America is at stake, but isn't that just Trump's policy?

No, certainly not. I've worked a lot, also in international organizations, like the UN in Geneva and New York, with diplomats from both Obama and Trump and then I have to say that I would be very worried if Biden won, for the Christian principles indeed that I advocate.

 • Yeah, okay, well, as far as you're concerned, that equals democracy, those Christian principles, right?

Yes, the freedom to execute them.

 • Thank you very much, it has become clear to me, Henk Jan van Schothorst