On to Zeeland!

Zie ook in het Reformatorisch Dagblad van 30 september 2020 en in de Eendrachtsbode (Tholen), (PDF versie)

Voor een video-impressie van deze dag, klik hier

(For English scroll down)

On to Zeeland!

“On to Zeeland!” riep VS Ambassadeur Pete Hoekstra uit toen hij net een zware wielrenrit achter de rug had, afgelopen zomer. Daar waar hij toen Zeeland aandeed per fiets, bracht de auto hem, samen met zijn vrouw Diane, afgelopen dinsdag 29 september opnieuw naar Zeeland. Dit keer voor een bezoek aan een aantal bedrijven. 

Het ambassadeursechtpaar startte de dag in Yerseke in een replica van het Catshuis, de woning van Ad en Alize Dorst. Na een rondleiding door de woning, die doorspekt is van historische verhalen werd een presentatie gegeven over het bedrijf, waar Dorst mede-eigenaar van is, Maas & Hagoort. Het familiebedrijf maakt ontwerpen voor verlichting in monumentale panden. Zo herkende Hoekstra de residentie van de Nederlandse ambassadeur in Washington waarvoor Maas & Hagoort het lichtplan leverde. 

Bij het bedrijf Adri & Zoon in Yerseke werd kennis gemaakt met wat de zee ons te bieden heeft. Adri Bruijnooge, die samen met zijn vrouw Inge en dochter Marie-Anniek het bedrijf runt, vertelde hoe zij van een klein familiebedrijf tot een totaalleverancier zijn geworden van vis-, schelp- en schaaldieren. De coronamaatregelen lieten een rondleiding op de werkvloer niet toe. Daarom werd in een film getoond hoe de vis gefileerd en verder verwerkt wordt. 

Bruijnooge bad het Engelstalige ‘Onze Vader’, waarna een welverzorgde lunch in verschillende gangen werd opgediend en waarbij geproefd kon worden van de schelpdieren. Tegelijkertijd kregen vertegenwoordigers van andere bedrijven de kans zich te presenteren. Er werden zaken aan de ambassadeur voorgelegd die zij in hun bedrijfsvoering tegenkomen in samenwerking met de VS, zoals de verschillen in standaarden en certificeringen die zij hanteren. Op ontspannen wijze wist Hoekstra in te gaan op de vragen die hem gesteld werden. 

Van Yerseke ging de reis naar Tholen. De mensen van de beveiliging hadden daar een buitengewoon klusje. Ze waren eerder ter plaatse en gingen nog even tanken. Bij het pompstation zagen ze een oploop van mensen. Daar bleek het te gaan om twee personen die een auto wilden stelen, maar hollend op de vlucht sloegen. De beveiligers, met politiemandaat, slaagden erin na achtervolging, een van de twee te vangen. 

Profielnorm BV onderzoekt uitbreiding naar Amerika en dat was voor de initiator van deze dag, Henk Jan van Schothorst van Transatlantic Christian Council (TCC) reden om de ambassadeur ook dit Thoolse familiebedrijf te laten bezoeken. Profielnorm, geleid door Jos en Heleen Schot en hun kinderen, specialiseert in ontwerp en productie van entresolvloeren. Dit zijn vrijstaande staalconstructies die extra verdiepingen in bedrijfsunits of distributiecentra creëren. 

Na vestigingen in het Verenigd Koninkrijk en Polen richt het bedrijf het vizier nu op de Verenigde Staten. Hoekstra toonde zich onder de indruk van het geautomatiseerde  design- en productieproces en bezocht de fabriek, waar de kenmerkende koudgevormde systeemprofielen van de productielijnen rollen. 

Het bedrijf ging met Hoekstra in gesprek over een aantal dilemma’s rondom hun uitbreidingsplannen: hoe selecteren we de beste vestigingsplaats, welke opzet is het meest geschikt? Hoekstra bleek als oud-zakenman hiermee goed uit de voeten te kunnen en benadrukte dat de Verenigde Staten graag met Nederlandse bedrijven samenwerkt en daarmee de al goede band verder wil verstevigen.

 

For a video impression of this day, click here

American Ambassador visits companies in Zeeland

Reformatorisch Dagblad, September 30, 2020

The American ambassador Pete Hoekstra and his wife Diane visited a number of companies in Zeeland on Tuesday.

The ambassadorial couple started the day in Yerseke in a replica of the Catshuis, the home of Ad and Alize Dorst. After a tour of the house, which is full of historical anecdotes, a presentation was given about the company Maas & Hagoort, of which Dorst is co-owner. The family business makes designs for lighting in monumental buildings. For example, Hoekstra recognized the residence of the Dutch ambassador in Washington for which Maas & Hagoort supplied the lighting plan.

The company Adri & Zoon in Yerseke introduced the Ambassador to what the sea has to offer. Adri Bruijnooge, who runs the company together with his wife Inge and daughter Marie-Anniek, explained how they have grown from a small family business to a total supplier of fish, shellfish, and crustaceans. The corona measures did not allow a tour on the shop floor. That is why a film showed how the fish is filleted and further processed.

Bruijnooge prayed the “Our Father” in English, after which a delicious lunch was served in various courses, to that the shellfish could be tasted. At the same time, representatives of other companies were given the opportunity to present themselves. They presented matters that they encounter in their business operations in cooperation with the US to the ambassador, such as the differences in standards and certifications being use. In a relaxed way, Hoekstra was able to answer the questions he was asked.

From Yerseke, the trip went on to Tholen. The Ambassador’s security detail performed an extraordinary job there. They had arrived earlier and went to refuel quickly. At the gas station they saw a number of people together. There turned out to be two people who wanted to steal a car but ran away. The security guards, with a police mandate, managed to catch one of them after a chase.

Profielnorm BV is investigating expansion to America, which was the reason for the initiator of this day, Henk Jan van Schothorst of Transatlantic Christian Council (TCC), to have the ambassador also visit this Tholen family business. Profielnorm, led by Jos and Heleen Schot and their children, specializes in the design and production of mezzanine floors. These are freestanding steel constructions that create extra floors in business units or distribution centers.

After opening branches in the United Kingdom and Poland, the company now focuses on the United States. Hoekstra was impressed by the automated design and production process and visited the factory, where the characteristic cold formed system profiles roll off the production lines.

The company talked to Hoekstra about a number of dilemmas surrounding their expansion plan, such as how to select the best location, and which set-up is most suitable? As a former businessman, Hoekstra proved to be able to deal with these issues, and emphasized that the United States is keen to cooperate with Dutch companies and wants to further strengthen the already good relationship.

Original article online Dutch Newspaper Reformatorisch Dagblad

Article on website TCC “On to Zeeland!”