Culturele oorlog

Door: John Van Der Brink
Mei 2021

Er is een culturele oorlog aan de gang in Amerika en die wordt elke dag erger. Zoals alle oorlogen treft deze niet alleen de "soldaten" in de frontlinies, maar de uitkomst treft ook iedere man, vrouw en kind die zij vertegenwoordigen. Zoals alle oorlogen bestaat ook deze uit een reeks gevechten, sommige hier en sommige daar, maar collectief is er een "leger" dat het leven in Amerika van de ene bestaanswijze naar iets heel anders verplaatst. De gevolgen zullen zich waarschijnlijk uitstrekken tot in elk huis, elke school, elk bedrijf en mogelijk elke kerk in Amerika. Er is een beweging om de manier waarop we denken en ons dagelijks leven leiden te veranderen.

De veranderingen gaan zo snel dat het moeilijk is ze allemaal bij te houden. Maar in zekere zin hoeven we niet verbaasd te zijn over wat we vandaag zien gebeuren, want we zijn al vele jaren geleidelijk op weg naar de val die we vandaag zien gebeuren. De beslissingen die vandaag in de zalen van het Congres worden genomen, weerspiegelen de waarden van Amerikanen die zijn opgegroeid in gezinnen en scholen waar het Woord van God grotendeels afwezig was. Dat resulteert in een wereldbeeld en een manier van denken die volkomen vreemd is aan het traditionele Bijbelse Christendom. Dus, wat "goed" en wat "slecht" is, is niet gebaseerd op de Bijbel, maar op wat de verdorven mensheid goed acht voor de samenleving. Dit leidt tot het onvermijdelijke conflict dat we vandaag overal om ons heen zien.

Er zijn verschillende "veldslagen" in deze culturele oorlogsvoering die vandaag de dag woedt. Hieronder volgt een korte beschrijving van een aantal van hen.

a.      Strijd om Gender Identiteit - Een van de grootste gevechten die in deze culturele oorlog wordt uitgevochten gaat over gender definitie en gelijkheid. De Bijbel spreekt duidelijk over twee geslachten - man en vrouw. Dat blijkt ook duidelijk uit onze biologische samenstelling. We hebben of XX chromosomen of we hebben een XY chromosoom. Maar als we vinden dat we het recht hebben om Bijbelse voorschriften te verwerpen, dan is het voor ons oké om te denken dat we dat kunnen veranderen of ons kunnen gedragen op een manier die niet in overeenstemming is met onze schepping. Dus, er zijn twee wereldbeelden in competitie hier. Of de Bijbel is onze gids of de verdorven mens is onze gids. Zijn we een natie onder God of worden we geregeerd door de principes van mensen?

De Gelijkheidswet is een manifestatie van dit conflict. Het is nieuwe wetgeving die in feite zegt dat het christelijke wereldbeeld terzijde moet worden geschoven en het onchristelijke wereldbeeld moet worden gevolgd. Is dat gelijkwaardig? Is dat eerlijk?

b.      Strijd om de rechten van de vrouw - Een andere strijd in de cultuuroorlog is de plaats van de vrouw in de samenleving en in de kerk. Deze strijd is al lange tijd aan de gang, maar heeft op dit moment een koortsachtig hoogtepunt bereikt. Het idee van de primaire rol van de vrouw als moeder in het gezin is een Bijbels voorschrift waar veel Amerikanen nog steeds aan vasthouden. Maar er is een groeiende bevolking in Amerika die de vrouw wil emanciperen van die Bijbelse rol. Vrouwen moeten "vrij" zijn in alle opzichten. Deze gedachte is zelfs de kerk binnengedrongen waar er vrouwelijke ouderlingen en diakenen en zelfs predikanten zijn. Deze strijd is door Satan ontworpen om Bijbels denken en leven uit onze samenleving te verwijderen.

c.       Strijd om Respect en Autoriteit- Respect voor autoriteit is een ander gebied van de samenleving waar een strijd aan de gang is. De Bijbel vertelt ons dat God gezag thuis, op school, in de kerk en in de samenleving heeft ingesteld en dat dit bedoeld is als een zegen. De mens heeft structuur en gezag nodig om te overleven en te gedijen. Maar er is een hele generatie die geleerd heeft vragen te stellen, te betwisten, uit te dagen en zelfs weerstand te bieden en gezag af te wijzen als de regels hen niet bevallen. De Bijbel leert ons dat wij moeten gehoorzamen, tenzij de gezagsdragers ons vragen iets te doen wat tegen Gods Woord ingaat. De veronachtzaming van gezag heeft in veel Amerikaanse steden geleid tot chaos en verwoesting en veel gemeenschappen worden steeds onveiliger. 

d.      Strijd om de grenzen - Amerika is lang beschouwd als het land van de mogelijkheden en mensen uit de hele wereld willen hierheen komen om er deel van uit te maken. Wij hebben een legaal systeem van immigratie dat wordt beheerst door wet en orde.  Maar onder dat systeem bevindt zich een illegaal systeem dat wordt beheerst door politieke belangen, financiële intriges en misdaad en dat werkt met leugens en bedrog. God is een God van orde en Hij eist dat alle dingen fatsoenlijk en in orde worden gedaan. Zij die de juiste immigratieprocedures volgen, worden ontmoedigd door anderen die niet verplicht zijn de regels te volgen.

e.      Strijd om het ongeboren leven - Deze strijd is al tientallen jaren aan de gang en woedt tot op de dag van vandaag. Het is ook geworteld in twee totaal verschillende wereldbeelden. De ene visie erkent dat God de gever van het leven is, dat wij naar het beeld van God zijn geschapen, en dat God alleen bepaalt wanneer het leven moet eindigen. De andere opvatting beschouwt de mens slechts als een verzameling cellen, zonder ziel, en dat wij zelf moeten kiezen wanneer wij het leven beginnen en beëindigen. Degenen die deze visie aanhangen, verbergen de moorddadige daad van abortus vaak met mooi klinkende woorden als "recht om te kiezen", maar de resulterende dood van de ongeborene blijft hetzelfde.

f.        Strijd tussen de rassen - Tenslotte zijn wij thans getuige van een zeer abstracte vorm van vooroordeel dat de rassen in ons land opnieuw verdeelt. Er zijn krachten die de vlammen van wantrouwen en scheiding aanwakkeren. We horen steeds meer over White Supremacy, Cancel Culture en Black Lives Matter, Antifa, vermeende raciale onrechtvaardigheden, rassengelijkheid en rechtvaardigheid. Waar komt al deze onrust vandaan? Helaas profiteren sommige van onze politieke leiders in tijden van raciale onrust, en in plaats van te werken aan het oplossen van deze problemen laten ze ze etteren en groeien voor persoonlijk gewin.

g.      Strijd om de begeerde dollar - De welvaart die we in Amerika ervaren heeft velen tot materialisme gebracht. Eerlijkheid, medeleven, geven, delen, liefde voor mijn naaste, zijn allemaal christelijke principes. Hebzucht, egoïsme, hamsteren, en liefde voor tijdelijke bezittingen staan aan de andere kant. Winstbejag door bedrijven staat vaak in de weg van zorg voor de armen en de onderdrukten van de wereld. Zelfs het christelijke deel van onze samenleving is zo seculier en dus wereldvreemd geworden.

Deze dingen zijn Amerika fundamenteel aan het veranderen. Als het zo doorgaat, zullen we spoedig geen natie meer herkennen die gesticht is op de principes van Gods Woord. En dat is nu juist het doel. Veel leiders in ons land schijnen alle Bijbelse autoriteit en de invloeden van een christelijk wereldbeeld te willen verwijderen. Zij willen een seculiere samenleving in plaats van "één natie onder God".

Er zijn waarschijnlijk meer "veldslagen" op te sommen die deel uitmaken van deze culturele oorlog. Er is zoveel onrust en beroering in deze gebroken wereld. Beste ouders en vrienden, dit is de wereld waarin onze kinderen opgroeien. Binnenkort zullen zij als volwassene hun plaats innemen in dit verdeelde land. Wat kunnen wij doen om hen te helpen in hun opgroeiende jaren?

1.      We moeten hen helpen begrijpen wat er gebeurt, maar ook waarom het gebeurt. Dit zijn niet zomaar losstaande gebeurtenissen. Er is een seculier wereldbeeld dat hen samenbindt. Wij moeten hen helpen begrijpen dat wat deze gebeurtenissen verbindt een systematische poging is om God en Zijn gezag te verwerpen.

2.      We moeten hen ook laten zien waar deze onrust en verwarring begon. In het paradijs kozen wij ervoor onze eigen heerschappij te vestigen. Wij rebelleerden tegen God, en de rebellie die wij vandaag de dag zien gebeuren is slechts een uitbreiding van hetzelfde.

3.      Wij moeten hen helpen een christelijk wereldbeeld te ontwikkelen. Dat betekent dat wij hen moeten laten zien dat zij het leven in al zijn veranderingen moeten zien vanuit het licht van de Schrift. Wat wij zien gebeuren zou geen verrassing moeten zijn. Het is verklaarbaar. Wanneer een groot deel van onze volwassen bevolking is opgegroeid zonder kerk of christelijke school, is hun geweten, hun gevoel voor goed en kwaad, erg vervormd. Vaak weten ze niet eens dat daden zondig kunnen zijn.

4.      Wij moeten wijzen op de zaden van rebellie die zich in ons eigen leven openbaren. Het is gemakkelijk om de fouten te zien in de maatschappij om ons heen, maar dat moet dienen als een spiegel om onze eigen fouten te zien. Als we dat zien, zullen we niet hoogmoedig zijn in het veroordelen van anderen, maar zal er een zeker mededogen en medelijden zijn voor anderen en ook voor onszelf.

5.      Wij moeten hen wijzen op de enige hoop die er voor ons is in deze tijd. Dat is door genade te leren buigen voor onze beledigde Maker. Dat is precies wat we niet echt willen doen, zelfs als we gereformeerde en kerkgaande mensen zijn. De genadetijd is juist met dat doel aan ons en onze kinderen gegeven. O, dat de Heer Zijn Geest over ons en onze kinderen zou uitstorten, opdat wij mogen leren buigen voordat het te laat is.

6.      Tenslotte mogen wij spreken over de troost en veiligheid van hen die geleerd hebben hun toevlucht te zoeken tot de Ark van Veiligheid, de Here Jezus Christus.  Er is Eén, Die opgevaren is in de hoogte om te heersen, Die beloofd heeft Zijn nooddruftigen nooit te verlaten of in de steek te laten. Hij kan moed en kracht geven voor de dag. Hij kan wijsheid en discretie, trouw en volharding geven. In Hem is er rust en veiligheid voor alle verdrukten.

De Psalmist zei: "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad". Er is geen leraar of ouder die de juiste richting kan geven voor wat aan de horizon lijkt te liggen, maar er is een troon van genade. Daar kan de vermoeide rust vinden. Moge ieder van ons die rust vinden, voor zichzelf, voor onze lieve kinderen en kleinkinderen, voor onze leerlingen, en voor een komende generatie. Hij heeft nog nooit een bedelaar afgewezen.

John Van Der Brink is directeur van de Netherlands Reformed Christian School in Pompton Plains (New Jersey) en lid van de Board of Directors Christian Council International (CCI), zusterorganisatie van Transatlantic Christian Council (TCC).