Waarom gaat de ideologische strijd die op dit moment in de VS woedt ook ons aan?

Door: Henk Jan van Schothorst, Oprichter en Bestuurder van (Transatlantic) Christian Council International (TCC en CCI) - Bodegraven, 8 juni 2021

 

Zelden is in de VS de ideologische strijd en omslag na verkiezingen groter geweest dan deze keer. Wat zijn, hier beperkt tot mensenrechten, kernverschillen tussen Democraten en Republikeinen. Wat is een concreet voorbeeld van deze strijd? En herkennen we deze niet al lang in Nederland en wereldwijd?

 

In de VS zijn begin dit jaar op alle landelijke fronten de Democraten aan de macht en in de meerderheid gekomen. In het Huis van Afgevaardigden, in de Senaat en in het Witte Huis. Uitgezonderd het Hooggerechtshof. Al is daar inmiddels door President Biden ook een speciale onderzoekscommissie op gezet om te onderzoeken of daar geen 4 opperrechters bij kunnen om ook daar mogelijk de stand van 6 conservatieve om 3 progressieve rechters voor het leven in Democratisch voordeel om te buigen. Van pro-life naar pro-choice, van onderwijs- en godsdienstvrijheid naar anti-discriminatie, van family-based naar staatgestuurd.

 

Ideologische kernverschillen

Zeker, Republikeinen en Democraten hebben op onderdelen eigen opvattingen en zijn niet allen over één kam te scheren. Toch zijn deze keer botsende basisverschillen en tegengestelde mens- en wereldbeelden tussen de politieke blokken groter dan ooit. Laten we vooraf gelijk proberen door te dringen tot de ideologische kernverschillen tussen veel Republikeinen en Democraten.

Republikeinen zien Amerikanen als een verenigd volk, allen gelijk voor de wet. Zij gaan uit van een wereldbeeld waarin een mens geschapen is en biologisch man of vrouw is. Daarbij dat een ieder enerzijds onaantastbare waardigheid heeft, met voor iedereen gelijke aanspraak op grondrechten. Anderzijds is er de erkenning dat de mens imperfect is en geneigd tot het kwaad en tot machtsmisbruik. Deze ongemakkelijke waarheid is ook de reden geweest voor de invoering van ”checks and balances” door scheiding der machten, via de al sinds 1789 grondwettelijk geldende en elkaar controlerende uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht.

Democraten daarentegen splitsen de maatschappij op in allerhande identiteitsgroepen. Daarbij lijken zij bovenstaande kernwaarheden te verwerpen, in te wisselen of te herdefiniëren, zodanig dat iedere groep en elk individu het recht heeft om voor zichzelf te beslissen wat zijn waarheid is. Deze geclaimde of ervaren waarheden moeten vervolgens door iedereen worden geaccepteerd. Wie niet meegaat in deze tot politieke correctheid leidende identiteitspolitiek, wordt weggezet als xenofoob, racistisch, homofoob, enzovoorts. Zo wordt onder de dekmantel van inclusiviteit, diversiteit en sociale gerechtigheid ‘voor allen’, juist onvrijheid opgelegd. Een afrekencultuur met het fout geachte verleden, waarbij het hele systeem moet worden ontmanteld en hervormd en er een eind moet komen aan veronderstelde ”blanke overheersing”.

Echter, het probleem zit echter niet in het systeem, maar in de mens. Ontkenning van deze waarheid is de bron van alle problemen. Of, om het naar een founding father van de VS, Patrick Henry, te zeggen: United we stand, divided (or diversified) we fall.

 

Wet gelijke behandeling

De Equality Act is een goed voorbeeld van deze uiteenlopende mens- en wereldbeelden. Deze speelt eigenlijk ook al in Nederland en hangt boven de markt in de EU en VN. Onder het verkiezingskopje ”Gedurfde ideeën - Het plan-Biden om lgbtq+gelijkheid in Amerika en de rest van de wereld te bevorderen” staat vetgedrukt: „Biden zal van de invoering van de Equality Act tijdens zijn eerste 100 dagen als president een topprioriteit op wetgevingsgebied maken.” Binnen een half jaar is hij al flink op streek.

HR 5 (de Equality Act) werd ingediend en met 224 tegen 206 stemmen aangenomen door het Huis van Afgevaardigden, waarbij op drie na alle Republikeinen ertegen stemden en alle Democraten ervoor. Het wetsvoorstel ligt nu bij de gelijk verdeelde, honderd zetels tellende Senaat, waar de vicepresident de doorslag kan geven. Maar naar verwachting zal het daar moeilijker doorgang vinden, omdat een meerderheid van zestig senatoren vereist is om een ”filibuster” (stemverhindering door eindeloze woordvoering) te voorkomen, en momenteel zijn slechts ongeveer vijftig senatoren voor.

Veel Democraten hebben gedreigd met wijziging van de regels die een meerderheid van zestig vereisen, maar de Republikeinen en ook een aantal Democraten zijn daar fel op tegen. Deze regelwijziging zou namelijk leiden tot verdwijning van het stabiliserende effect van de steun van een twéépartijenmeerderheid die nodig is voor de goedkeuring van wetsvoorstellen. Toch probeert de Democratische Senaatsvoorzitter nadrukkelijk deze sta-in-de-weg voor een golf aan radicale Democratische regelgeving te slechten. (https://www.nytimes.com/2021/06/04/us/democrats-filibuster-senate.html)

 

Opheffing van vrijheden

Wat is de Equality Act en waarom is die zo gevaarlijk voor de morele toekomst van de VS en ons?

De oorsprong van de Equality Act ligt in de beslissing van het Hooggerechtshof in het arrest Obergefell v. Hodges, waarin het homohuwelijk werd gelegaliseerd. Sindsdien, en zelfs al voordien, zijn activisten in heel het land druk bezig geweest om de lgbqt-levensstijl volledig te normaliseren. Hun doel is verschillende secties van de Civil Rights Act van 1964 zodanig te wijzigen dat seksuele geaardheid en genderidentiteit een beschermde klasse worden, samen met ras, huidskleur, nationale afkomst enzovoort. Voorstanders zien dit als een ”eerlijk” en gelijk behandelen van alle burgers.

Er is echter niets eerlijks aan. De goedkeuring van de wet op gelijke behandeling zal leiden tot beperkingen en opheffing van vrijheden die al sinds de oprichting deel uitmaken van de Verenigde Staten als natie. Hier volgen enkele mogelijke gevolgen:

 

Totale verwarring

a. Iedereen die zich uitspreekt tegen de lgbqt-levensstijl zou zich schuldig maken aan haatzaaien en vervolgd kunnen worden voor een civiele overtreding. Denk eens aan wat dat betekent voor christelijke kerken en scholen die een Bijbelse visie op seksualiteit onderwijzen. Je zou vrij zijn om over de lgbqt-levensstijl te spreken en die te promoten, maar je zou niet vrij zijn om over een christelijke levensstijl te spreken en die te promoten. Is dat eerlijk en gelijkwaardig?

b. Christelijke eigenaars en uitbaters van bedrijven en instellingen als adoptiebureaus, feestzalen, taartenmakerijen en verhuurbedrijven zouden gedwongen worden hun beleid aan te passen, willen ze geen boetes of bedrijfssluiting riskeren. Is dat eerlijk of gelijkwaardig?

c. Wervingsactiviteiten waarbij momenteel een onderscheid tussen mannen en vrouwen wordt gemaakt, zouden moeten worden afgeschaft. Zo zou het bijvoorbeeld verboden zijn dat een bedrijf erop staat een kleedkamerbediende aan te nemen van het biologische geslacht dat daarbij past. Jongens zouden gebruik mogen maken van meisjestoilet- en douchegelegenheden en aan meisjessporten mogen deelnemen als ze zich als vrouw identificeren. Betekent dat een eerlijke of gelijke behandeling met het oog op alle biologische vrouwen? Zullen die zich niet onteerd, vernederd, onveilig en gekwetst voelen door dergelijk onduldbaar gedrag?

d. Er zouden ”veilige scholen” worden opgericht die garanderen dat kinderen al op de kleuterschool wordt geleerd hun seksualiteit te verkennen. Hun zou worden geleerd dat ze zichzelf niet hoeven te accepteren zoals ze geboren zijn, en dat ze hun biologische geslacht kunnen laten veranderen als ze dat willen. Zij kunnen op school ”seksuele therapie” krijgen zonder zelfs maar de toestemming van hun eigen ouders. Therapie om kinderen te helpen zich te vereenzelvigen met zoals zij geboren zijn, zou echter verboden zijn. Is dit eerlijk of gelijkwaardig?

e. Het gebruik van traditionele voornaamwoorden zou veranderen. Er zijn al voorstellen om geslachtswoorden zoals hij, hem, zij, haar enzovoort verplicht te vervangen door niet-genderspecifieke voornaamwoorden. Stel je de totale verwarring voor die dit zou veroorzaken bij mensen die betrokken zijn bij wetshandhaving, geneeskunde, onderwijs, historische documenten en groepsaccommodaties. Zij zouden geen woorden meer kunnen gebruiken die aangeven of iemand man of vrouw is. Is het eerlijk of gelijkwaardig jegens degenen die als man of vrouw willen worden aangeduid wanneer alle verwijzingen naar hun geslacht worden geschrapt?

De Equality Act is allesbehalve eerlijk en gelijkwaardig. Erger nog, zij treedt de beginselen van Gods Woord en Zijn geschapen orde van leven, gezin en vrijheid met voeten. Deze Act is een systematische, vastberaden verwerping van de grondbeginselen van het christendom.

 

Internationale strijd

Deze zaken spelen niet alleen in de VS, we zien deze ideologische strijd ook volop in Nederland en wereldwijd. In toenemende mate worden ook internationale organisaties door met name ‘westerse’ landen gebruikt als versluierd vehikel om uiterst omstreden zaken als abortus, gender- en seksuele rechten aan armere landen op te dringen als afdwingbaar mensenrecht. De gelijkheidswet is maar één voorbeeld. Moeiteloos zouden we nog kunnen uitweiden over een veelheid van linksliberaal geladen stokpaarden, werelden en opgesplitste groepen als van critical race theorie (kritische rassentheorie is een uit de Verenigde Staten afkomstige stroming die de effecten van ras en cultuur op iemands sociale status in een samenleving bestudeert in relatie tot recht en macht), intersectionaliteit (ook wel kruispuntdenken: is het fenomeen dat "maatschappelijke ongelijkheid zich voordoet langs verschillende assen, die elkaar snijden"; de notie dat individuen in een samenleving discriminatie en onderdrukking ondervinden op grond van een veelvoud van factoren), wokeisme (alert op mogelijke maatschappelijke misstanden, zoals racisme en discriminatie, en proberend die te vermijden; maatschappelijk bewust; maatschappijkritisch), institutioneel racisme, social en racial (un)justice, lgbt-, women- and child rights, build back better (naam verkiezingsprogramma van Joe Biden), black lives matter, enzovoorts.

 

Black Lives Matter

Laten we tot slot op één van deze termen en stromingen, die vanuit de VS en internationale organisaties de wereld instormen, inzomen: Black Lives Matter. Wat is dat eigenlijk als organisatie en waar staan ze voor? Om daar achter te komen, nemen we eens een kijkje in de Black Lives Matter agenda wat nagestreefd wordt. Deze ontmaskerde zichzelf door op hun website de ‘ontwrichting van het kerngezin’ en een soort groepsopvoeding te zeggen na te streven, wat na ontdekking op 21 september 2020 stilletjes werd verwijderd https://www.foxnews.com/media/black-lives-matter-disrupt-nuclear-family-website).

Het handvest van Black Lives Matter is veelzeggend. Terwijl het beweert de gelijkheid van zwarte levens van alle soorten te onderschrijven, legitimeert het in feite de LGBQT-beweging in al haar verscheidenheid. Hier zijn enkele voorbeelden.

- Wij laten ons leiden door het feit dat alle zwarte levens ertoe doen, ongeacht daadwerkelijke of vermeende seksuele identiteit, genderexpressie, economische status....'

- We maken ruimte voor transgender broeders en zusters om deel te nemen en te leiden.

- We zijn zelfreflectief en doen het werk dat nodig is om cisgender privileges te ontmantelen en zwarte transgenders te verheffen, vooral zwarte transvrouwen die nog steeds onevenredig zwaar worden getroffen door trans-antagonistisch geweld.

- We bouwen aan een ruimte die zwarte vrouwen bevestigt en die vrij is van seksisme, vrouwenhaat en omgevingen waarin mannen centraal staan.

- We ontwrichten de door het Westen voorgeschreven nucleaire familiestructuur door elkaar te steunen als uitgebreide families en "dorpen" die collectief voor elkaar zorgen.....

- We koesteren een queer-bevestigend netwerk. Wanneer we samenkomen, doen we dat met de bedoeling om ons te bevrijden uit de strakke greep van het heteronormatieve denken, of beter gezegd, dat iedereen in de wereld heteroseksueel is...

Dus terwijl velen denken dat ze een organisatie steunen die alleen maar gelijkheid voor zwarte mensen nastreeft, steunen ze in feite iets heel anders. Het handvest van BLM laat een zeer on-Bijbels motief zien.

 

Tenslotte

Als discussies over deze zaken hier nog niet of nog maar deels zijn aangekomen, dan moeten we er ons op voorbereiden. Wij leven in moeilijke tijden en onze kinderen groeien op in een onrustige wereld, doelwit van verspreiding en indoctrinatie van deze ideologieën. Meer dan ooit hebben we Bijbels genormeerd beleid nodig, vormgegeven in vrije democratische rechtstaten met het natuurlijke gezin als hoeksteen. (Transatlantic) Christian Council International zet zich daar actief voor in. In Amerika en ook bij internationale organisaties als de VN en lidstaten. Gerechtigheid verhoogt immers de volken?